เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 เด็กชายกตตน์ กล่อมสุข status (146) ติวชีววิทยา ม.ต้น
2 เด็กชายกันตภณ บัวประกอบ status (146) ติวชีววิทยา ม.ต้น
3 เด็กชายกุลธวัช ระวีวัฒน์ status (146) ติวชีววิทยา ม.ต้น
4 เด็กชายจิณณะ กิตติธรกุล status (146) ติวชีววิทยา ม.ต้น
5 เด็กชายณภัทร สกุลสิทธิ์ status (110) ธนาคารโรงเรียน
6 เด็กชายณัฐชนน เขมะกำ status (179) ดนตรีสากล
7 เด็กชายดาวิช ปิติจริญากรณ์ status (146) ติวชีววิทยา ม.ต้น
8 เด็กชายตติกานต์ บัวหลวง status (146) ติวชีววิทยา ม.ต้น
9 เด็กชายพงศกร ยืนยง status (110) ธนาคารโรงเรียน
10 เด็กชายพงศ์พสิน แก้วแกมกาญจน์ status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
11 เด็กชายพชรพล แสงสว่าง status (110) ธนาคารโรงเรียน
12 เด็กชายพลวิทย์ บุญเจือ status (146) ติวชีววิทยา ม.ต้น
13 เด็กชายภวัต เวชานนท์ status (110) ธนาคารโรงเรียน
14 เด็กชายศรรวริศ ผลพฤกษา status (146) ติวชีววิทยา ม.ต้น
15 เด็กชายสหัสวัต เจียมภิรมย์สุข status (146) ติวชีววิทยา ม.ต้น
16 เด็กชายเหวิน ฟู่ ล็อค ฟู่ ล็อค status (146) ติวชีววิทยา ม.ต้น
17 เด็กหญิงกรพัชร เจริญพวก status (146) ติวชีววิทยา ม.ต้น
18 เด็กหญิงขนบชร พูลพฤกษ์ status (146) ติวชีววิทยา ม.ต้น
19 เด็กหญิงชญาภา รุ่งสุทธิกุล status (110) ธนาคารโรงเรียน
20 เด็กหญิงญาณิศา สารเกตุ status (146) ติวชีววิทยา ม.ต้น
21 เด็กหญิงณพิชญา เจี่ยสกุล status (146) ติวชีววิทยา ม.ต้น
22 เด็กหญิงณภัทร พิมเสน status (157) GSP สร้างสรรค์
23 เด็กหญิงณิชนันท์ ชาวไชย status (146) ติวชีววิทยา ม.ต้น
24 เด็กหญิงธัญชนก แทนนิกร status (146) ติวชีววิทยา ม.ต้น
25 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ยิ่งเจริญลาภดิผล status (146) ติวชีววิทยา ม.ต้น
26 เด็กหญิงวรรณกร สุขาจิตต์ status (146) ติวชีววิทยา ม.ต้น
27 เด็กหญิงศรัณย์พร ช่วยอินทร์ status (146) ติวชีววิทยา ม.ต้น
28 เด็กหญิงศศิศวัส โชติวัตพงษ์ชัย status (146) ติวชีววิทยา ม.ต้น
29 เด็กหญิงสุทธิดา วัชราสิน status (146) ติวชีววิทยา ม.ต้น
30 เด็กหญิงสุธาสินี วรมิตร status (146) ติวชีววิทยา ม.ต้น

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th