เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 เด็กชายกฤษณชาญ เริ่มรักษ์ status (179) ดนตรีสากล
2 เด็กชายกันตภณ บางสุวรรณ status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
3 เด็กชายกานต์ บุราสิทธิ์ status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
4 เด็กชายกิตติโชติ เครือแวงมล status (179) ดนตรีสากล
5 เด็กชายคณาธิป เวลุวรรณใน status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
6 เด็กชายจีรกิตติ์ ภัทรสิทธิ์เจริญ status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
7 เด็กชายชยานันต์ แทนบุญ status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
8 เด็กชายณภัทร ผลพฤกษา status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
9 เด็กชายณัฐกรณ์ คารมย์ status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
10 เด็กชายธนชัย กิจธนานันท์ status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
11 เด็กชายธนภัทร ใจกล้า status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
12 เด็กชายธีธัช พัฒนะ status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
13 เด็กชายนราวิชญ์ ตรีคำ status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
14 เด็กชายน่านสมุทร เกี้ยวมาศ status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
15 เด็กชายเปี่ยมคุณ เจริญพิทักษ์ status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
16 เด็กชายพีรวัส ปราณี status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
17 เด็กชายภูริช ระยับแสง status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
18 เด็กชายรณกร สารศิลป์ status (179) ดนตรีสากล
19 เด็กชายวชิรวิทย์ เจริญเลิศทรัพย์ status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
20 เด็กชายวชิรวิทย์ สิทธิศร status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
21 เด็กชายศิวกร ลัดดาสวัสดิ์ status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
22 เด็กชายศุภวิชญ์ อยู่สุขสวัสดิ์ status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
23 เด็กชายสถาปัตย์ บุญประสาน status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
24 เด็กชายสรยุทธ ทองนาค status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
25 เด็กชายสิปปกร อุทัยรัศมี status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
26 เด็กชายสุธาพัฒน์ ขันสงฆ์ status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
27 เด็กชายอัษฎาพงศ์ เศรษฐจิตต์ status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
28 เด็กชายอานันท์กร ร่มพฤกษ์ status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
29 เด็กหญิงณัฐกมล แซ่ลิ้ม status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
30 เด็กหญิงสุภักสรา ศักดาเพชรศิริ status (142) คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th