เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 เด็กชายจิตรฤทธิ์ สายดำ status (116) Pending Work
2 เด็กชายไชญเชษฐ์ จันทร์ไพศาลสิน status (116) Pending Work
3 เด็กชายติณณภพ ดอนชัย status (116) Pending Work
4 เด็กชายเตชวัตร เจริญสถาพร status (140) แชร์บอล
5 เด็กชายธีร์ธวัช ทิพรัตน์ status (116) Pending Work
6 เด็กชายปัญญาพล สุขจิตต์ status (195) โค - วิทย์
7 เด็กชายฟีนิกซ์ หวังในธรรม แชร์ฟ หวังในธรรม แชร์ฟ status (116) Pending Work
8 เด็กชายรชต เวชกรรม status (116) Pending Work
9 เด็กชายรัชชานนท์ บุญราศรี status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
10 เด็กชายวรวิทย์ สวาทวงค์ status (116) Pending Work
11 เด็กชายสิตานันท์ แพ่งพานิชย์ status (116) Pending Work
12 เด็กชายอัครกร พลมหาลาภ status (131) นาฏศิลป์ไทย
13 เด็กชายอิทธิณ์ณัฎฐ์ ฉายแสง status (116) Pending Work
14 เด็กหญิงกัญญนัท ล้อรุ้งทอง status (185) วอลเลย์บอล
15 เด็กหญิงเกสรา ลิลิตสุวรรณ status (116) Pending Work
16 เด็กหญิงชุติปภา จันทร์ธนไพบูลย์ status (116) Pending Work
17 เด็กหญิงญาณิศา หล่อรุ่งโรจน์ status (171) โคชูจัง
18 เด็กหญิงณภัทร บุษประทุม status (116) Pending Work
19 เด็กหญิงณัฎฐณิชา วุฒิวงศ์วรากร status (116) Pending Work
20 เด็กหญิงณัฏฐณิษา มูลชอบ status (139) ภาษาพาเพลิน
21 เด็กหญิงดากานดา ปานทอง status (132) Dancercise
22 เด็กหญิงทัศนาวลัย เวชโอสถ status (116) Pending Work
23 เด็กหญิงผูกพัน สวัสดิ์พาณิชย์ status (132) Dancercise
24 เด็กหญิงพราวพิชชา เชียงกา status (116) Pending Work
25 เด็กหญิงพิชญธิดา แสนสร้อย status (132) Dancercise
26 เด็กหญิงพิชามญชุ์ จันทรังษี status (185) วอลเลย์บอล
27 เด็กหญิงภัทรฑิญา พยุงผล status (116) Pending Work
28 เด็กหญิงภัทรภร สำโรงลุน status (116) Pending Work
29 เด็กหญิงรัตนาวดี ใจสุข status (116) Pending Work
30 เด็กหญิงวรินทิรา แก้วสว่าง status (116) Pending Work

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th