เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 เด็กชายกริษฐ์บุญ โภคจรัสสุนทร status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
2 เด็กชายจิรัฏฐ์ สุวรรณทาน status (195) โค - วิทย์
3 เด็กชายชิเนรัช ศรีศรทอง status (149) Science Fiction
4 เด็กชายฐตวงศ์กร หนูเย็น status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
5 เด็กชายณัฐวุฒิ ชีวิโรจน์ status (195) โค - วิทย์
6 เด็กชายเทวกุล สุนทร status (195) โค - วิทย์
7 เด็กชายธนกฤต พรจิรกิตติพงศ์ status (168) รีแล็กซ์
8 เด็กชายธนบดี ระกำทอง status (195) โค - วิทย์
9 เด็กชายธีร์ธวัช มะเทศ status (195) โค - วิทย์
10 เด็กชายธีรธัช วรบำรุงกุล status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
11 เด็กชายปวริศ สหแพทย์ status (195) โค - วิทย์
12 เด็กชายปัณณวิชญ์ กิจจาวรอาภรรณ์ status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
13 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ พลายลำทวน status (195) โค - วิทย์
14 เด็กชายภูชิสส์ พรรณมณีลักษณ์ status (195) โค - วิทย์
15 เด็กชายภูเมธ วัฒนปัญญาขจร status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
16 เด็กชายวรัชพงศ์ ไกรเลิศทวีสิน status (110) ธนาคารโรงเรียน
17 เด็กชายอชิระ กมุทะรัตน์ status (195) โค - วิทย์
18 เด็กชายอัฑฒ์ มงคลสินธุ์ status (195) โค - วิทย์
19 เด็กชายอาจอง แทนนิกร status (195) โค - วิทย์
20 เด็กหญิงคุณณิชา พูนชัย status (171) โคชูจัง
21 เด็กหญิงฐิตารีย์ ปริวัฒน์ status (149) Science Fiction
22 เด็กหญิงณิชนันทน์ อภิญญากุล status (171) โคชูจัง
23 เด็กหญิงธนิษฐา กัดมั่น status (149) Science Fiction
24 เด็กหญิงนุชวรา สุขปรีดา status (102) ดุริยางค์สากล
25 เด็กหญิงปนัดดา ชูจิตต์ status (116) Pending Work
26 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ ใจกล้า status (110) ธนาคารโรงเรียน
27 เด็กหญิงภวพร สมนึก status (116) Pending Work
28 เด็กหญิงวชิรญาณ์ เสริมจันทร์ status (103) สภานักเรียน
29 เด็กหญิงหทัยชนก พุทธศรี status (116) Pending Work
30 เด็กหญิงอภิชญา รักร่วม status (171) โคชูจัง
31 เด็กหญิงกิตยาภรณ์ พิทักษ์สันติสุข status (171) โคชูจัง

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th