เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 เด็กชายกล้ารบ พิชิตพาล status (140) แชร์บอล
2 เด็กชายกันตพิชญ์ ชมโฉม status (110) ธนาคารโรงเรียน
3 เด็กชายกัมปนาท รัตนาจารย์ status (150) วิทย์คิดสนุก
4 เด็กชายกิชาเชน โสปันหริ status (110) ธนาคารโรงเรียน
5 เด็กชายกิตติธัช ผ่องวรรณ์ status (118) งานประดิษฐ์
6 เด็กชายจักรพันธ์ สรรพคุณ status (109) ยุวเกษตรกร (young farmer)
7 เด็กชายจารุพิชญ์ อภิชิตวงศ์นุชิต status (140) แชร์บอล
8 เด็กชายจิรพัฒน์ แซ่อึ้ง status (140) แชร์บอล
9 เด็กชายชนะพล อุดมสุข status (184) ฟุตซอล
10 เด็กชายชเลศวร หลำศิริ status (109) ยุวเกษตรกร (young farmer)
11 เด็กชายณกฤศ ศรีสุวรรณ status (184) ฟุตซอล
12 เด็กชายณชพล ชราเขต status (110) ธนาคารโรงเรียน
13 เด็กชายณัฐพงษ์ สิทธิมาลัยรัตน์ status (118) งานประดิษฐ์
14 เด็กชายณัฐสิทธิ์ พันธุ์ผล status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
15 เด็กชายติณณภพ วรรณวัฒน์ status (133) จิปาถะศิลป์
16 เด็กชายธนชัย สายโรจน์ status (198) เรียนรู้วรรณคดี
17 เด็กชายธนภูมิ ธิตะปัญ status (130) ดนตรีไทย
18 เด็กชายนภทีป์ คำรอด status (109) ยุวเกษตรกร (young farmer)
19 เด็กชายนภัทร พนัสพงศ์ไพบูลย์ status (140) แชร์บอล
20 เด็กชายปภังกร อุดมผล status (102) ดุริยางค์สากล
21 เด็กชายปาณัสม์ ประจำกิจ status (133) จิปาถะศิลป์
22 เด็กชายปิยังกูร หมั่นค้า status (109) ยุวเกษตรกร (young farmer)
23 เด็กชายปุณณวัฒน์ สิริโภไคย status (133) จิปาถะศิลป์
24 เด็กชายพุทธพร เจริญพร status (109) ยุวเกษตรกร (young farmer)
25 เด็กชายภัคพล ปทุมมาศ status (184) ฟุตซอล
26 เด็กชายภัทรพล ชำนาญศิลป์ status (150) วิทย์คิดสนุก
27 เด็กชายภัทรวุฒิ หารกลับ status (184) ฟุตซอล
28 เด็กชายภูตะวัน ศรีชุมพล status (150) วิทย์คิดสนุก
29 เด็กชายภูเมศร์ สุขคีรี status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
30 เด็กชายภูรินท์ น้อยคำมูล status (109) ยุวเกษตรกร (young farmer)
31 เด็กชายยุทธนา ยังคำ status (180) BETTER ENGLISH
32 เด็กชายรชต สังข์วิเศษ status (140) แชร์บอล
33 เด็กชายรชต บุตรดี status (140) แชร์บอล
34 เด็กชายลัทธพล เพ็ชร์กุล status (150) วิทย์คิดสนุก
35 เด็กชายไวยวรรธ ดวงนภา status (118) งานประดิษฐ์
36 เด็กชายศักรินทร์ สุพรรณพยัคฆ์ status (150) วิทย์คิดสนุก
37 เด็กชายศิรวิทย์ ทวีสุข status (118) งานประดิษฐ์
38 เด็กชายศิวกร ตองอ่อน status (165) ตะลุยโลกโซเชียล (Social)
39 เด็กชายสรณ์ศิริ ริจนา status (180) BETTER ENGLISH
40 เด็กชายสิรภพ อีดหมาด status (140) แชร์บอล
41 เด็กชายสุมิตร จันทร์ชัย status (184) ฟุตซอล
42 เด็กชายอทิวัฒน์ เลิศกิจลักษณ์ status (118) งานประดิษฐ์
43 เด็กชายอนวัช บุญเนิน status (109) ยุวเกษตรกร (young farmer)
44 เด็กชายอินทัช โคตะมา status (140) แชร์บอล
45 เด็กชายเอื้ออังกูร ภัยผ่องแผ้ว status (109) ยุวเกษตรกร (young farmer)

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th