เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 เด็กชายกษิดิ์เดช จารุกาญจน์ status (168) รีแล็กซ์
2 เด็กชายกอปรกฤษ สุขแสง status (195) โค - วิทย์
3 เด็กชายชนาธิป รัตนาธรรม status (110) ธนาคารโรงเรียน
4 เด็กชายณัฐฐนันท์ สุขพัฒน์ status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
5 เด็กชายตะวันฤทธิ์ วงศ์คลองเขื่อน status (179) ดนตรีสากล
6 เด็กชายธนกฤต อร่ามศิลป์ status (168) รีแล็กซ์
7 เด็กชายธนกานต์ เพิ่มผล status (195) โค - วิทย์
8 เด็กชายธวัฒน์ชัย ศรีพาพงษ์ status (195) โค - วิทย์
9 เด็กชายธุวานนท์ สิทธิคุณ status (110) ธนาคารโรงเรียน
10 เด็กชายปัณณวิฒน์ กุญแจกล status (195) โค - วิทย์
11 เด็กชายพสุธร วนจารี status (168) รีแล็กซ์
12 เด็กชายภูดิท พรหมนาค status (195) โค - วิทย์
13 เด็กชายภูดินันท์ ลือวิฑูรเวชกิจ status (110) ธนาคารโรงเรียน
14 เด็กชายภูวฎณ สุขนาคกิจ status (195) โค - วิทย์
15 เด็กชายรัญชน์ธรรม ธารพานิช status (179) ดนตรีสากล
16 เด็กชายวชิระ เจริญสุข status (168) รีแล็กซ์
17 เด็กชายศุภณัฐณ์ ทองปัญญา status (179) ดนตรีสากล
18 เด็กชายสรัณกร มากศิริ status (195) โค - วิทย์
19 เด็กชายอริย์ธัช สุขอำไพจิตร status (106) ลูกเสือกองเกียรติยศ
20 เด็กหญิงกชพร สรรเสริญ status (155) คณิตคิดสนุก
21 เด็กหญิงจิตติลาภา จิตต์เสาวลักษณ์ status (116) Pending Work
22 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไชยผล status (155) คณิตคิดสนุก
23 เด็กหญิงธัญวลัย แซ่โก status (110) ธนาคารโรงเรียน
24 เด็กหญิงธันยรัตน์ เตือนจันทร์ทึก status (185) วอลเลย์บอล
25 เด็กหญิงพิมพ์ชณัฐ กิจศุภไพศาล status (116) Pending Work
26 เด็กหญิงมนัสนันท์ ฉัยยากูล status (155) คณิตคิดสนุก
27 เด็กหญิงศศิร์รัช คงขวัญ status (110) ธนาคารโรงเรียน
28 เด็กหญิงศุภนิช อินทาภรณ์ status (155) คณิตคิดสนุก
29 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ คงเจริญ status (155) คณิตคิดสนุก
30 เด็กหญิงอภิชญาน์ สุขสอาด status (157) GSP สร้างสรรค์

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th